מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מרכז מידע גאוגרפי

מרכז המידע הגיאוגרפי במכון דש"א
תחומי הפעילות של יחידת הממ"ג במכון דש"א כוללים ניתוח, אגירה ומחשוב המידע שאוספת ומעבדת היחידת לסקר והערכה. יחידת הממ"ג גם רואה חשיבות רבה בהטמעת השימוש במערכת הממ"ג בקרב עובדי המכון כמשתמשי קצה. יחידת הממ"ג משתמשת בתוכנות ממ"ג מתקדמות.

פעילות היחידה

פעילות היחידה עם יחידת הסקרים
במסגרת סקרי טבע ונוף של יחידת הסקרים, נקלטים נתונים מרחביים של המצאי באזור הסקר (אתרים, צומח, בעלי-חיים וכיו"ב) ממקורות שונים, נערכים ניתוחים מרחביים ומופקות מפות הסקר.

שיטת העבודה:

איסוף ומיון המצאי - הנתונים מתבסס על סקר שטח מפורט וריכוז מידע קיים. נאסף מידע בתחומים טבע (בעיקר צומח), נוף ומורשת האדם. תחילה נאסף המידע הקיים, נבדק טיבו, במידת הצורך מתבצעת עבודת עריכה וקידוד של הנתונים כך שיהיו זמינים בפורמט המתאים למטרות הסקר והתוצרים המבוקשים. בהמשך נאסף המידע החסר בעזרת סקר שטח מפורט. נקבע המבנה הטבלאי של הנתונים ונאספים הנתונים המרחביים ומאפייניהם.

עיבוד המצאי -
1. המידע שנאסף מועבד.
2. מוערך רצף שטחים פתוחים כנתון בעל ערך בפני עצמו. הרצף נותן ביטוי לתפקודים נוספים של השטח הפתוח כמו חייצים ירוקים בין ישובים, מרחבי נופש ופנאי ואזורי החדרה לאקוויפר (להרחבה בנושא רצף שטחים פתוחים, ראה בהמשך).
3. הערכת המשאבים השונים:
בכל אחד מהתחומים הנושאיים מתבצעת הערכה של נתוני המצאי. יחידת הייחוס להשוואה לקוחה מהאזור הגיאוגרפי בו התבצע הסקר. נתוני הערכיות מקודדים לנושאים השונים. חישוב ערכיות משולבת בין מספר נושאים נעשה בעזרת מטריצה המגדירה את יחסי החישוב. רצף השטחים הפתוחים מוערך בהקשר רחב יותר, תוך התייחסות לתפקודו במכלול הכולל של השטחים הפתוחים.
4. בחינת תוכניות: נבחנות תוכניות המתאר המאושרות באזור הסקר. נבחנת ומוערכת רמת ההגנה הסטטוטורית. במקביל נקלטות תוכניות של יוזמות פיתוח ומתבצעת הערכה של איומי הפיתוח. מיפוי השטחים החשובים לשימור המאוימים ע"י תוכניות פיתוח ושטחים שאינם מוגנים סטטוטורית. הנתונים וההערכות בתחומי הידע השונים משולבים במפות מסכמות, שנועדו לשמש רקע לתכנון ולהתייחסות לתוכניות קיימות או מוצעות (איתור קונפליקטים ואי-התאמות).
 

הצגת הממצאי - הצגת מפות ממצאי – מפה לכל תחום (בהתאם לממצאי הסקר).

בכדי לייעל  ולשפר את תהליך קליטת נתוני הסקר ואיכות התוצרים, מפתחת יחידת הממ"ג ביחד עם יחידת הסקרים כלי לקליטת הנתונים בפורמט דיגיטלי. המידע הנאסף נקלט על גבי מחשב כף יד בעת ביצוע הסקר בשטח ויצוא הנתונים באופן ישיר למערכת ה-GIS.   
 
  

אזור ניצנים:רצף שטחים פתוחים מצב קיים אזור ניצנים:רצף שטחים פתוחים מצב מתוכנן

מפה מספר 1: יוזמה להקמת יישוב חדש בחולות ניצנים 
 

 

 

 

 

 

 פארקים מטרופולינים – נס ציונה, מזרח נתניה (ר' מפה מס' 2).

מפה מספר 2: הצעה לפארק מטרופוליני במזרח נתניה


  שיתופי פעולה עם גופים אחרים

פורום מידע גיאוגרפי – יחידת הממ"ג שותפה בפורום מידע גיאוגרפי שהוקם ביוזמת מרכז מיפוי ישראל ומשרד הפנים. בפורום זה שותפים משרדי ממשלה שונים וגופי תכנון וסביבה. הפורום הוקם במטרה לשתף את המידע הגיאוגרפי הקיים בין הגופים השונים, לקבוע פורמטים וסטנדרטיזציה לעבודה בסביבת GIS.

 
בניית אתרים