מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מרכז מידע גאוגרפי

מרכז המידע הגיאוגרפי במכון דש"א
תחומי הפעילות של יחידת הממ"ג במכון דש"א כוללים ניתוח, אגירה ומחשוב המידע שאוספת ומעבדת היחידה לסקר והערכה, מיפוי תכניות, עיבוד חומרים לשימוש המחלקה לשמירת טבע ושאר היחידות בחברה להגנת הטבע ולגורמי תכנון וסביבה אחרים. יחידת הממ"ג גם רואה חשיבות רבה בהטמעת השימוש במערכת הממ"ג בקרב עובדי החברה כמשתמשי קצה. יחידת הממ"ג משתמשת בתוכנה של חברת ESRI.

פעילות היחידה

פעילות היחידה עם יחידת הסקרים
במסגרת סקרי טבע ונוף של יחידת הסקרים, נקלטים נתונים מרחביים של המצאי באזור הסקר (אתרים, צומח, בעלי-חיים וכיו"ב) ממקורות שונים, נערכים ניתוחים מרחביים ומופקות מפות הסקר.

שיטת העבודה:

איסוף ומיון המצאי - הנתונים מתבסס על סקר שטח מפורט וריכוז מידע קיים. נאסף מידע בתחומים טבע (בעיקר צומח), נוף ומורשת האדם. תחילה נאסף המידע הקיים, נבדק טיבו, במידת הצורך מתבצעת עבודת עריכה וקידוד של הנתונים כך שיהיו זמינים בפורמט המתאים למטרות הסקר והתוצרים המבוקשים. בהמשך נאסף המידע החסר בעזרת סקר שטח מפורט. נקבע המבנה הטבלאי של הנתונים ונאספים הנתונים המרחביים ומאפייניהם.

עיבוד המצאי -
1. המידע שנאסף מועבד.
2. מוערך רצף שטחים פתוחים כנתון בעל ערך בפני עצמו. הרצף נותן ביטוי לתפקודים נוספים של השטח הפתוח כמו חייצים ירוקים בין ישובים, מרחבי נופש ופנאי ואזורי החדרה לאקוויפר (להרחבה בנושא רצף שטחים פתוחים, ראה בהמשך).
3. הערכת המשאבים השונים:
בכל אחד מהתחומים הנושאיים מתבצעת הערכה של נתוני המצאי. יחידת הייחוס להשוואה לקוחה מהאזור הגיאוגרפי בו התבצע הסקר. נתוני הערכיות מקודדים לנושאים השונים. חישוב ערכיות משולבת בין מספר נושאים נעשה בעזרת מטריצה המגדירה את יחסי החישוב. רצף השטחים הפתוחים מוערך בהקשר רחב יותר, תוך התייחסות לתפקודו במכלול הכולל של השטחים הפתוחים.
4. בחינת תוכניות: נבחנות תוכניות המתאר המאושרות באזור הסקר. נבחנת ומוערכת רמת ההגנה הסטטוטורית. במקביל נקלטות תוכניות של יוזמות פיתוח ומתבצעת הערכה של איומי הפיתוח. מיפוי השטחים החשובים לשימור המאוימים ע"י תוכניות פיתוח ושטחים שאינם מוגנים סטטוטורית. הנתונים וההערכות בתחומי הידע השונים משולבים במפות מסכמות, שנועדו לשמש רקע לתכנון ולהתייחסות לתוכניות קיימות או מוצעות (איתור קונפליקטים ואי-התאמות).
 

הצגת הממצאי - הצגת מפות ממצאי – מפה לכל תחום (בהתאם לממצאי הסקר).

בכדי לייעל  ולשפר את תהליך קליטת נתוני הסקר ואיכות התוצרים, מפתחת יחידת הממ"ג ביחד עם יחידת הסקרים כלי לקליטת הנתונים בפורמט דיגיטלי. המידע הנאסף נקלט על גבי מחשב כף יד בעת ביצוע הסקר בשטח ויצוא הנתונים באופן ישיר למערכת ה-GIS.   
 
  
פעילות היחידה עם מחלקת שמירת טבע
מחלקת שמירת טבע מרכזת את הפעילות התכנונית, המשפטית והציבורית של החברה להגנת הטבע בכל הקשור לנושאי שמירת סביבה וטבע.
במסגרת המחלקה עובדים מתכננת מקצועית ורכזי שמירת טבע אשר פועלים באזורי הארץ השונים (צפון, כרמל, מרכז, הרי ירושלים, דרום), או לפי נושאים (תחבורה, חופים, כנרת). הרכזים עוקבים אחר תוכניות בנייה, ומכינים התנגדויות לתוכניות, או תוכניות רעיוניות לאמצעים לשילוב שימור ופיתוח באזורים שונים.
השירותים הניתנים למחלקת שמירת טבע הינם בעיקר קליטת תוכניות שונות (יצירת קומפילציות), השוואה בין תוכניות פיתוח לתוכניות המגינות על שטחים פתוחים, והכנת מפות המציגות את הקונפליקטים ופתרונות אפשריים.

עבודות שנעשו עם מחלקת שמירת טבע-
יוזמות להקמת יישובים חדשים – חבל מיתרים, הישוב מיכל בגלבוע, פרויקט ניצנים (ר' מפה מס' 1), הישובים חרוב ויששכר, דרך היין – התיישבות בודדים. הגשת הערות לתמאו"ת – תמ"א 35; תמ"א 14; תמ"א 37; תמ"א 12.

אזור ניצנים:רצף שטחים פתוחים מצב קיים אזור ניצנים:רצף שטחים פתוחים מצב מתוכנן

מפה מספר 1: יוזמה להקמת יישוב חדש בחולות ניצנים 
 

 

 

 

 

 

 פארקים מטרופולינים – נס ציונה, מזרח נתניה (ר' מפה מס' 2).

מפה מספר 2: הצעה לפארק מטרופוליני במזרח נתניה


חופי הכנרת – מיפוי הגידור לאורך החופים. סקירה, איפיון ומיפוי לפרויקט שביל סובב כנרת (ר' מפה מס' 3).

מפה מספר 3: שביל סובב כינרת

העברת הנתונים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצורך הפצת המידע בשנתון הסטטיסטי. 

קידום חקיקה – חוק חופים – עתודות בנייה בין קו 100 לבין 300 מטר מקו החוף בתוכניות מאושרות.

חופי ישראל  - הפקת מפות לדוח החברה להגנת הטבע ופורום ארגוני החוף על מצב חופי הים תיכון.

קו חוף – חישובי שטחי הצפה בעת עליית מפלס המים לצרכי הערכת שווי נדל"ן של השטחים המוצפים.

תוכניות פיתוח לאורך החוף.

מחקרים שנתיים – אזורי מסחר, תחנות דלק, בחינת שימושים חורגים לאורך כביש 4.

כביש 6 – הצעות אלטרנטיביות לתכנון ומזעור נזקים (ר' מפה מספר 4).
 

מפה מספר 4: השפעת כביש מספר 6 על הסביבה. 


פעילות היחידה סניפים עירוניים

יחידת הממ"ג משתפת פעולה עם הסניפים העירוניים של החברה להגנת הטבע בעיקר בתחום של צורכי תכנון מקומיים.
עבודות שנעשו עם סניף ירושלים (ראה\י מפה מספר 5).

 
מפה מספר 5: עבודות עם סניף ירושלים. 


בחינת הבניה לגובה במרכז העיר ירושלים.
בחינת יוזמות פיתוח ביער ירושלים – יצירת קומפילציה של תוכניות מוצעות ומאושרות באזור לצרכי הגנה על מרחב היער.
 
 
פעילות היחידה עם מרכזי המידע של החברה להגנת הטבע
בנוסף נותנת היחידה שירותים שונים ליחידות נוספות בחברה להגנת הטבע - כמו רמת הנדיב, מרכז הצפרות, מרכז יונקים, דוברות החברה להגנת הטבע ועוד.


עבודות שנעשו עם מרכזי המידע השונים:
רמת הנדיב - בניית בסיס נתונים, ניתוח אזורי מחיה של תצפיות ישירות וממושדרות (טלמטריה ולוונים) עבור מרכז צפרות, יד הנדיב. ניתוח מגמות של  תפוצת ציפורי שיר במרחב רמת הנדיב. פיתוח כלי לאיסוף נתונים בשדה על גבי מחשב כף יד בסביבת GIS.

מרכז צפרות – פרויקט קינון נשרים, תוואי תעופה ותחום בתי גידול של דורסים ממושדרים, סקר העגורים באזור החולה, פארק צפרות ללא גבולות – תיירות אקולוגית ושטחים פתוחים.

מרכז יונקים – סיוע בקליטת נתונים, ניתוחם ומתן תמיכה טכנית. מחקר כלבת באוכלוסיית השועלים, מחקר לוטרות באזור החולה. הספר האדום של החולייתנים בישראל – קליטת הנתונים, בניית מאגר מידע והפקת מפות תפוצה של מינים בהכחדה. הערכת שטחים כבתי גידול לחוליתנים (ר' מפה מספר 6).

מפה מספר 6: סקר יונקים גדולים באזור מודיעין - חשיבות ליונקים גדולים


דוברות החברה להגנת הטבע – הכנת חומרי הסברה גרפיים המסבירים את מגוון פעילויות הארגון: מפת מאבקי החברה להגנת הטבע בשנות ה-90 (ר' מפה מספר 7), מפת מוקדי פעילות.
 

מפה מספר 7: מפת מאבקי החברה להגנת הטבע בשנות ה-90.


שיתופי פעולה עם גופים אחרים
BIOGIS – החברה להגנת הטבע הצטרפה לפרויקט ה – BIOGIS המנוהל ע"י אוניברסיטת ירושלים, אוניברסיטת ת"א, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. מטרת הפרויקט היא ליצור ארכיב נתונים דיגיטלי של כל בסיסי הנתונים והאוספים הנאגרים בגופים אלו. הציבור יוכל לתשאל ולנתח את הנתונים בעזרת כלי ממ"ג אשר ימצאו זמינים לשימוש הציבור באמצעות האינטרנט (ללא תשלום). לצורך העברת הנתונים החל תהליך מיפוי בסיסי הנתונים הקיימים בכל מאגרי המידע בחברה. במקביל החלה הכנת תוכנית עבודה ליעול בסיסי הנתונים  ולהעברתם למאגר המשותף.

פורום מידע גיאוגרפי – יחידת הממ"ג שותפה בפורום מידע גיאוגרפי שהוקם ביוזמת מרכז מיפוי ישראל ומשרד הפנים. בפורום זה שותפים משרדי ממשלה שונים וגופי תכנון וסביבה. הפורום הוקם במטרה לשתף את המידע הגיאוגרפי הקיים בין הגופים השונים, לקבוע פורמטים וסטנדרטיזציה לעבודה בסביבת GIS.

 
בניית אתרים