מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מדיניות ותכנון

מדיניות ותכנון ברמה הארצית
מכון דש"א פועל להטמעת עקרונות מדיניות וכלים לשמירה ולניהול השטחים הפתוחים בהחלטות רשויות השלטון. הפעילות כוללת יוזמה ומעורבות בתחומים הבאים: חקיקה ראשית ופרטנית ולויי עבודת הכנסת בנושאים הנוגעים לשטחים הפתוחים; ליווי ומעקב אחר הטמעת המלצות המדיניות של המכון בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות, החלטות ממשלה, החלטות מנהל מקרקעי ישראל והחלטות של רשויות ביצוע אחרות הנוגעות לשמירה על הקרקע והשטחים הפתוחים.

הקניית מודעות ומעורבות (שיתוף ציבור והפצת מידע)
במגמה להשיג מודעות של מקבלי החלטות, מתכננים, בעלי מקצוע והציבור הרחב למצוקת הקרקע ולחשיבות השמירה על השטחים הפתוחים, פועל המכון בתחומים הבאים: שיתוף בעלי מקצוע ומקבלי החלטות בדיוני צוות החשיבה; הפצה של מסמכי מדיניות, סקרים ונתונים על חשיבות ורגישות שטחים פתוחים; קיום ימי עיון, הרצאות ותצוגות; פרסום חומר באמצעי התקשורת והשתתפות בפעילות של גורמים אחרים בנושאים הנוגעים לעניין.

שמירה על שטחים פתוחים במגזר הכפרי
מכון דש"א פועל להגנה על שטחי החקלאות הפתוחה, שהם העתודה העיקרית של שטחים פתוחים בישראל. זאת באמצעות פיתוח כלים לשמירה על המרחב הכפרי, קיום חקלאות ידידותית לסביבה ומימוש תפקידיה בשמירה על השטחים הפתוחים.
במסגרת זו יזם המכון מסלול הדברות עם ראשי משרד החקלאות, הרשות לתכנון במשרד החקלאות, ארגוני חקלאים ורשויות אזוריות במגמה לקדם חקלאות בת-קיימא המשמרת שטחים פתוחים. הידברות זו תרמה ב-2009 להחלטה של מרכז המועצות האזוריות לאמץ את המלצות המכון ולהגדיר את המגזר כנאמן השמירה על השטחים הפתוחים, כשירות עבור כלל הציבור.
כמו כן, בעקבות יוזמה ופעילות רבת שנים של מכון דש"א התקבלה במשרד החקלאות החלטה חלוצית להכרה ומימון של שלושה מיזמי חלוץ להענקת גמול לחקלאים המספקים שרותי מערכת  אקולוגית. אנשי המכון ימשיכו ללוות ולעודד את הרחבתה של מגמה זו במשרד החקלאות.

ניהול מקרקעין
מכון דש"א עוסק בנושא מדיניות הניהול וההקצאה של המקרקעין, שלה השפעה מכרעת על עתיד השטחים הפתוחים, באמצעים הבאים: בחינה של דרכי הניהול של המקרקעין, הכנת עבודות מחקר יישומי, ובהתאם גיבוש המלצות לשיפור המדיניות והכלים לניהול המקרקעין, להבטחת ניצול יעיל של משאב הקרקע ושמירה מיטבית על השטחים הפתוחים וערכיהם.
אנשי המכון תרמו ליצירת התשתית להקמת ולהפעלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים ברמ"י, והם מלווים את פעילותה. כמו כן, במסגרת הרפורמה במקרקעין, שהמכון לקח חלק חשוב בתהליך חקיקתה, הוטמעו בתיקון לחוק מנהל מקרקעי ישראל עקרונות ניהול המקרקעין כמוצר ציבורי שגובשו במכון, והתקבלו המלצות המכון להגדיר בחוק את החובה להקצות ואף לרכוש קרקע למטרות שמירה על שטחים פתוחים.

 

 
בניית אתרים