מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

הישגים

מאז החל מכון דש"א את פעילותו, גברה מאד מודעות גורמי התכנון ומקבלי ההחלטות למצוקת הקרקע ולצורך לשמור על השטחים הפתוחים. עקרונות לשמירה על השטחים הפתוחים מוטמעים היום בכל הוראות התכנון של המועצה הארצית לתכנון ולבניה ובתכניות המחוזיות. החומר המופק ע"י המכון משמש את גורמי התכנון ומקבל ביטוי במדיניות התכנון ובצמצום קונפליקטים. פעילות סקר והערכה נערכה בשטחים רבים בארץ. החומר משמש מתכננים לתכנון מתחשב בערכי הסביבה, ואת החברה להגנת הטבע וגורמי סביבה אחרים לצורכי מאבק כנגד פיתוח המאיים לפגוע בסביבה.

סקרי הטבע והנוף של מכון דש"א משמשים את גורמי התכנון כחומר רקע לתכנון בר-קיימא המונע נזקים וחוסך עימותים, ומסייעים לגורמים המופקדים על השטחים הפתוחים לתכנן ולקיים ניהול מושכל שיבטיח שמירה על ערכי הטבע והנוף וממשק אקולוגי ראוי לשמירה על ערכי הטבע והנוף.

מדיניות מקרקעין:
במסמך המדיניות והכלים לשמירה על שטחים פתוחים, כמו גם בעבודות נוספות שהוכנו על ידי המכון, גובשו המלצות לכלים מעשיים לשמירה על השטחים הפתוחים בתחומי מדיניות המקרקעין, הכלכלה, המיסוי, החקיקה, התכנון והחברה. עקרונות וכלים אלו מקבלים היום ביטוי בתחומים השונים בהם עוסק המכון. שינויים רבי משמעות ומרחיקי הלכת התרחשו בתחומים אלה במערכות התכנון ואחרים נמצאים בהליכי יישום שונים שהמכון לוקח בהם חלק. בתחומי המקרקעין, במסגרת הרפורמה במקרקעין שהמכון לקח חלק חשוב בתהליך חקיקתה, התקבלו המלצות המכון להגדיר בחוק את החובה להקצות ואף לרכוש קרקע למטרות שמירה על שטחים פתוחים בין מטרות הרשות ותפקידיה ולהקים קרן לשמירה על השטחים הפתוחים, בהתאם למודל שפותח על ידי המכון.

חקלאות ומגזר כפרי:
המלצות מכון דש"א לקידום שיתוף פעולה לשמירה על השטחים הפתוחים עם המגזר החקלאי והכפרי מקודמות גם הן. מרכז המועצות האזוריות אימץ את המלצות המכון וקיבל החלטות המגדירות את המגזר כנאמן השמירה על השטחים הפתוחים כשירות עבור כלל הציבור והחל בתהליכים ליישום ההחלטה. המרכז אף הקים עמותה בשם "ארץ אהבתי" אשר חרטה על דגלה לממש התחייבות זו. מסמכי העמדה והמלצות מכון דש"א תרמו תרומה נכבדה לקידום היבטים של חקלאות מקיימת במדיניות משרד החקלאות, ובכלל זה ליישום, לראשונה בישראל, שלושה מיזמי חלוץ לחקלאות תומכת סביבה ותשלום לחקלאים עבור שירותי מערכת אקולוגיים (Payment fo Ecological Services - PES) מיזם החלוץ הראשון שבעקבותיו התקבלה החלטת משרד החקלאות בתחום זה הוא פרי יוזמה רבת שנים של מכון דש"א בשיתוף עם המועצה האזורית עמק חפר. 

 

 

 

 

הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים ברשות מקרקעי ישראל

מכון דש"א יזם את הקמת הקרן ופעל לכלול את הקמתה בשינוי לחוק מנהל מקרקעי ישראל 2009 במהלך המאבק ברפורמת המקרקעין בה לקחו חלק ארגוני הסביבה והחברה.
הקרן מיועדת למימון פעולות שמטרתן סיוע במימון השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים וסיוע לגורמים הפועלים להגשמת מטרות הקרן.
 
בניית אתרים