מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
מורדות כנרת - יבנאל
איתן רומם, ד"ר דבורה שיצר, יהל פורת, דובי בנימיני ואורי רמון
דצמבר,2012

תאריך הפקה
דצמבר 2012 – כסליו תשע"ג

קנ"מ עריכת הסקר
1:10,000

גבולות הסקר

הגבולות הותוו כך שיכילו את יערות שוויץ ומנחמיה, בקעת יבנאל, שמורות נחל יבנאל ומצפה אלות ואת אזור עובידיה.

בצפון: שוליים צפוניים של בקעת יבנאל מצפון לכביש 77. שולי החלק הדרומי של טבריה.

במזרח: תחתית מורדות רמת פוריה (ובחלק הדרומי- רמת סירין), קו המקיף את אתרי עובידיה.

בדרום: קו הרכס בין נחל מנחמיה ונחל אל-ג'רם, קו המקיף את שמורת מצפה אלות.

בדרום-מערב: שולי החלק המתון של בקעת יבנאל המתחיל בקו תחתית המדרונות של רכס יבנאל/אדמי.

שטחו של אזור הסקר כ 86,900 דונם. 


רקע ומטרות העבודה

רקע: אזור הסקר כולל מרחבים פתוחים גדולים, מרשימים ורציפים. נופי האזור וחלק מאתריו הינם בעלי חשיבות שמעבר להקשר האזורי בלבד. הם כוללים שטחים חקלאיים, טבעיים ומיוערים, וכן מספר יישובים בעלי אופי כפרי. הסקר הוזמן ע"י הקרן הקיימת לישראל ורשות הטבע והגנים.

 

מטרות הסקר הן:

  • איפיון והערכה של מצאי ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם באזור.
  • יצירת בסיס נתונים שיסייע בתכנון מושכל של האזור ובממשק השטחים הפתוחים בו.

סיכום ועיקרי הממצאים

נוף ואתרים: יחידות הנוף שהוגדרו באזור הסקר הן בקעת יבנאל הבולטת ברציפותה ופסיפס נופיה, מורדות הכנרת שבין טבריה לנחל יבנאל המשלבים נופים מרשימים עם אתרים רבים, קניון נחל יבנאל הכולל מתלולים, מצוק מעיינות ונחל איתן. שטחי יחידות הנוף מנחמיה - אלות ועובידיה (הכוללים יער, שמורה ואתרים חשובים), מהווים חלק מיחידות נוף גדולות יותר שרובן מחוץ לתחום הסקר.

ערכיות נופית: רוב תת-יחידות הנוף בסקר דורגו בערכיות גבוהה ומעלה. האזורים שדורגו כערכיים ביותר מבחינה נופית הם במרכז בקעת יבנאל (אזורים חקלאיים עם חלקות מעובדות קטנות ואזורים טבעיים), החלקים התלולים של יער שוויץ והמשך המורדות התלולים שמדרומו, קניון נחל יבנאל ומתלול מצפה אלות.

צומח: בשטחים הלא-חקלאיים הצומח הטבעי הינו לרוב עשבוני או שיחיות דלילות בשלטון שיזף השיח. במקומות מסוימים ישנן בתות בני שיח (לרוב בשלטון סירה קוצנית או גלונית מצויה). עצי שיזף מצוי פזורים בחלקים מהאזור, ובקרבת מעיינות צפיפותם לעיתים גבוהה. היערות באזור כוללים בעיקר עצי אקליפטוס, אורן, טטרקליניס, שיטה מחטנית ועצי ארץ-ישראל. יערות אלה ניטעו ברובם בשיטות ידניות, וכאשר הם דלילים נשמר בהם בדרך כלל הצומח הטבעי כתת יער. ביערות צפופים (שהם מיעוט בכלל היערות) מתרחש דיכוי ניכר של הצומח הטבעי.

בחלק מערוצי האזור, ובפרט בנחל יבנאל בעל זרימת המים הקבועה, ישנה צמחיית נחלים מטיפוסים שונים. מיני צומח אדומים ונדירים: בסקר הנוכחי נצפו 3 מינים אדומים ועוד מספר מינים נדירים. מהאזור ידועים מהעבר עוד 8 מינים אדומים. חלק ניכר מהללו הם מינים של שולי שדות, שנעלמו כנראה עקב שינויים בשיטת העיבוד החקלאי.

ערכיות הצומח קבעה את ערכיות משאבי הטבע. רוב טיפוסי הצומח הטבעיים, וכן טיפוסי יערות נטועים בהם הצומח הטבעי נשמר היטב, דורגו בערכיות צומח גבוהה או גבוהה מאד. ערכיות מירבית ניתנה למספר טיפוסים מפותחים של צמחיית נחלים וכן לטיפוסים יוצאי דופן נוספים.

זוחלים: חלק ניכר ממסלולי הדיגום בסקר הזוחלים נבחרו לצורך בדיקה השוואתית בין אזורים לא מיוערים, יערות דלילים ויערות צפופים. בנוסף התפרסו מסלולי הדיגום על אזורים שונים ברחבי תחום הסקר. בדיגומים ניצפו בסך הכל 19 מיני זוחלים (מספר מועט יחסית, כנראה עקב העונה החמה). ההשוואה שהוזכרה לעיל העלתה שבאזורים טבעיים מגוון המינים הוא הגבוה ביותר, באזורים מיוערים בדלילות מגוון המינים מעט נמוך יותר מאשר בטבעיים וביערות הצפופים המגוון נמוך מאד. תוצאה זו תואמת גם את דירוג ערכיות הצומח של יערות אלה.

פרפרים: נדגמו בנקודות המייצגות נופי צומח שונים. בסקר הפרפרים ניצפו 45 מינים שהם רוב המינים שעשויים להימצא באזור. עם זאת רבים מהמינים נצפו במספרים קטנים מאד, עובדה המצביעה על כך שחלק מהאוכלוסיות נמצאות בעקה. האזורים העשירים ביותר בפרפרים היו בסביבת מעיינות נחל יבנאל ובאזור תצפית לוי אשכול ביער מנחמיה. מספר אזורים הפתיעו במצאי פרפרים דל (למשל האזור הטבעי שממערב לישובי פוריה) והדבר עשוי לנבוע מהסעה של חומרי ריסוס מבקעת יבנאל. בפרק מופיעות המלצות ספציפיות לשימור וטיפוח אוכלוסיות הפרפרים באזורים השונים.

רצף השטחים הפתוחים: רוב שטח הסקר מהווה מרחב פתוח ורציף יחסית והוא גם מתחבר לאזור רמת סירין, שבו קיים רצף שטחים פתוחים גבוה במיוחד. השטחים בעלי ערך הרצף הגבוה ביותר בתחום הסקר הם אזורים במרכז ובדרום בקעת יבנאל (שחלק ניכר מהם חקלאיים) ובקניון נחל יבנאל. שטחים אלו נכללים גם במפת המסדרונות האקולוגיים הארציים, עובדה המחזקת את הצורך לשמור את האופי הרצוף גם בשטחים חקלאיים.

 

נספח הסיכום וההמלצות של הסקר מדגיש את הנקודות הבאות:

  • חשיבות שימור אופיו הנופי המיוחד והרציף של האזור.
  • חשיבותם השטחים הטבעיים והיערות מבחינה אקולוגית ומבחינת שטחי פנאי ונופש וחשיבות השיקול האקולוגי בניהול השטחים הטבעיים, המיוערים והמיועדים לייעור.
  • חשיבות לממשק זהיר במיוחד באזורי המעיינות ובאזור הרצועה הטבעית שממערב לישובי פוריה.
  • חשיבות שולי השדות כבסיס למעברים אקולוגיים ולאפשרות אישוש מינים נדירים.
  • חשיבות שימורם של מספר אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים שאינם מטופלים מספיק (אתרי עובידיה, אמת ברניקי, אחוזת פוריה

לגלריית תמונות הסקר
חוברת הסקר  חוברת הסקר
מפות הסקר  מפות הסקר
שכבות ממ"ג להורדה  שכבות ממ"ג להורדה
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים