מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

אבני דרך לביצוע המיזם

1הקמה והפעלה של צוות מקצועי, רב-תחומי ובין-ארגוני שישמש כוועדת היגוי להנחיית העבודה בהשתתפות מומחים ונציגי גופים המנהלים שטחים פתוחים (רמ"י, הקרן לשמירת שטחים פתוחים, רט"ג, קק"ל, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, משרד התיירות).
2הקמה והפעלה של צוות מקצועי לביצוע העבודה, במסגרת מכון דש"א, שיכלול נציגים של רט"ג, חלה"ט, והמשרד להגנת הסביבה, וכן בעלי מקצוע בתחומים הבאים: אקולוגיה, תכנון ותכנון נוף ומומחה ממ"ג המתמחים בביצוע סקר והערכה של שטחים פתוחים, טבע, נוף ומורשת.
3גיבוש מתודולוגיה, קריטריונים ומדדים לביצוע העבודה, על סמך עבודות שנעשו בארץ ובחו"ל, בנושאים הבאים:
   3.1. איתור אתרים ושטחים חיוניים לשימור.
   3.2. סיווג האתרים בהתאם לערכיותם, רגישותם האקולוגית ודחיפות השמירה עליהם.
   3.3. קביעת קדימויות (במרחב ובזמן) לביצוע העבודה, על פי איומים וחשיבות.
4איתור ומיפוי השטחים החשובים לשימור בדרכים הבאות:
   4.1. איסוף וניתוח של מידע קיים במאגרי מידע רלוונטיים, (רט"ג, חלה"ט, קק"ל, המשרד להגנת הסביבה,
   משרד התיירות ועוד) סקרים, מחקרים, פרויקט ה-BioGIS, הספרים האדומים של מינים נדירים,
   ומסמכי תכנון.        
   4.2. איסוף וניתוח מידע מגורמים המנהלים שטחים, מאנשי שטח וממומחים, ובכלל זה בוטנאים, זואולוגים,
   וגיאולוגים.  
   4.3. אימות והשלמה של המידע באמצעות בחינת המצאי והמצב בשטח.
5תיאור ומיפוי ראשוניים
   5.1. הכנת תיאור ראשוני לכל אתר
   5.2. מיפוי ראשוני ב-GIS של מיקום האתרים שאותרו באמצעות סימבולים (תוך הבחנה בין אתרים הנמצאים
   בתוך ומחוץ לשמורות טבע וגנים לאומיים) 
6ניתוח המידע וסיווג השטחים על פי ערכם ורגישותם האקולוגית ודחיפות השמירה עליהם, על פי הקריטריונים שנקבעו ואושרו בוועדת ההיגוי. 
7העמקה לגבי אתרים נבחרים
   7.1. מיפוי גבולותיו של כל אתר והממצאים לגביו לאחר סיור בשטח, ועל גבי שכבות מרחביות קיימות.
   7.2. הכנת תיקי אתר אשר יכילו את המידע שנאסף ונותח והמלצות לדרכי פעולה אפשריות לשמירה על השטחים.
8הפקת הממצאים והתוצרים במסמך קשיח ובמדיה ממוחשבת והעברתם לקרן לשמירת שטחים פתוחים ולגורמי ניהול המקרקעין, התכנון והתיירות ככלי עזר לקביעת סדרי עדיפויות לפעילות הקרן ומערכות התכנון והתיירות.
9הגדרת עבודות המשך (למשל: איתור מרחבים אשר יש בהם אתרים רבים לשימור ולא קיימת בהם שכבה מרחבית)

 
בניית אתרים