מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

ממשל, כלכלה וניהול מקרקעין

מדיניות מיסוי ושמירת שטחים פתוחים בישראל

מחקר הבוחן את תפקידם האפשרי של כלים פיסקליים כחלק מהאמצעים הציבוריים לשמירת השטחים הפתוחים. המחקר סוקר את הכלים הנהוגים בארץ ובמדינות אחרות, בוחן את השפעותיהם לחיוב ולשלילה על ניהול משאבי הקרקע ומגבש המלצות לשיפורים אפשריים שיובילו לניהול יעיל של הקרקע שיענה על צורכי הפיתוח תוך שמירה מיטבית על השטחים הפתוחים.
כותב: נחום בן-אליא
1/08/2015

הבחנה מנהלית, תכנונית וסטטוטורית בין שטחים טבעיים ושטחים חקלאיים מעובדים

מיפוי מנגנוני ההקצאה של קרקע חקלאית, תיאור הבעיות העיקריות העולות מן הסקירה והצעה של דרכים לפתרונן.
1/03/2013

הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל

פעילות מכון דש"א לשיפור הצעת חוק מקרקעי ישראל: מסמך מסכם ומסמכי עמדה מלווים. הצגת הישגי המכון בתחום זה לצד בעיות קשות שעדיין נותרו ברפורמה ואשר יש להמשיך לפעול לתיקונן.
כותב: צוות מכון דש"א.
1/07/2009

אומדן הערך הכלכלי של שטחים פתוחים

כלים ומתודולוגיה לאומדן הערך הכלכלי של שטחים פתוחים ויישומם בתהליכי קבלת החלטות תכנוניות
כותבים: גדי רוזנטל, נחום יהושע, בנג'י היימן, אסף קשטן.
1/06/2009

ניהול הקרקע בשטחים הפתוחים כמוצר ציבורי לרווחת הכלל-ראשי פרקים

ראשי פרקים ממצגות שהוצגו ליו"ר מועצת מקרקעי ישראל ולמועצה 2007-2009 בנושא ניהול הקרקע בשטחים הפתוחים כמוצר ציבורי לרווחת הכלל
כותב: יואב שגיא.
1/03/2009

השלטון המקומי ומדיניות שמירת השטחים הפתוחים

בחינת דרכים להגברת מחויבות השלטון המקומי לשמירה על השטחים הפתוחים. סקירת יחסי הגומלין ומכלול הקשרים בין השלטון המקומי והשטחים הפתוחים, ניתוח כשלים הגורמים לפגיעה בהם וגיבוש המלצות לשינויים במערך הארצי והמקומי של השלטון המקומי שנועדו להתמודד עם הכשלים ולהביא לחיזוק התפקוד של השלטון המקומי בשמירה על השטחים הפתוחים.
כותבים: נחום בן-אליא, ערן רזין.
1/09/2008

רכישת קרקע או זכויות בה לצורך שמירתה כשטח פתוח

בחינת דרך משלימה לקידום השמירה על השטחים הפתוחים: רכישה וניוד של קרקע ושל זכויות פיתוח בקרקע לצורך שמירה על שטחים פתוחים.
הצגת המצב הסביבתי, החוקי והמנהלי בנושא הבעלות והזכויות בקרקע, בהשוואה למצב במדינות אחרות, ניתוח האפשרויות ליישום השיטה בישראל והצעת דרכים ליישומה.
כותב: תומר גוטהלף.
11/06/2008

הכלים לשמירה על שטחים פתוחים: מה ניתן ללמוד ממדינות אחרות וליישם בישראל?

רחל אלתרמן ואיריס האן
1/08/2004

מסמך מדיניות וכלים לשמירה על שטחים פתוחים

הצעת כלים ואמצעים לשמירה על השטחים הפתוחים והשימוש בהם בדרך שתספק את צורכי האוכלוסייה ותבטיח שמירה על ערכי הטבע, הנוף, תפקודי הסביבה והמורשת.
כותב: צוות מכון דש"א.
1/04/2002
 
בניית אתרים