מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

רכישת קרקע או זכויות בה לצורך שמירתה כשטח פתוח

11/06/2008

שטחים פתוחים הם תנאי לקיומם של ערכי הטבע ומורשת התרבות הטבועים בנופי הארץ ובסיס למרחב פתוח החיוני לרווחת האוכלוסייה. שטחה המצומצם של המדינה, הצורך בפיתוח שיספק את צרכיה של האוכלוסייה הגדלה בקצב מהיר ותרבות הפיתוח שהתפתחה כאן הנוקטת בזבוז במשאבי הקרקע, גורמים לכרסום חמור ומחריף במרחב הפתוח.

להתמודדות עם מצוקת הקרקע ועם הצורך החיוני בשמירה על השטחים הפתוחים שנותרו פנים רבות.
החובה העיקרית בתחום זה מונחת לפתחה של המדינה. לרשויות המדינה נתונות סמכויות נרחבות
לשמירה על שטחים פתוחים באמצעות איתור של שטחים פתוחים ערכיים והגדרה של החובה לשמור
עליהם. הדרכים לעשות זאת כוללות חקיקה המאפשרת ייעוד שטחים מוגנים כשמורות טבע וגנים
לאומיים, בדרך של תכנון על פי חוק הקובע שטחים לבינוי ופיתוח ושטחים לשימור, באמצעות חוקי
עזר עירוניים ובדרכים נוספות.

הבעלות הציבורית הגורפת על הקרקע של המדינה (והקק"ל) על מרבית משאבי הקרקע (כ 94%- משטח
המדינה) מאפשרת לכאורה לקדם את השמירה על השטחים הפתוחים. ואולם, בפועל רשויות המדינה
עדיין אינן מפעילות במידה מספקת את סמכויותיהן כדי לקדם מטרה חשובה זו. התוצאה היא
ששטחים פתוחים רבים וחשובים חשופים לפיתוח שעלול לפגוע בהם ובערכיהם.

עבודה זו נועדה לבחון דרך משלימה לקידום השמירה על השטחים הפתוחים. עניינה רכישה וניוד של
קרקע ושל זכויות פיתוח בקרקע לצורך שמירה על שטחים פתוחים
. שיטה זו נהוגה בארה"ב ובמדינות
אחרות, והעבודה בוחנת את האפשרות ליישמה בישראל.

העבודה מציגה את המצב הסביבתי, החוקי והמנהלי בנושא הבעלות והזכויות בקרקע, בהשוואה למצב
במדינות אחרות, מנתחת את האפשרויות ליישום השיטה בישראל ומציעה דרכים ליישומה.

בשל ההיקף הגורף של הבעלות הציבורית על הקרקע, גם חובת המימוש של הרכישה או הניוד של
הבעלויות והחזקות על הקרקע ועל זכויות הפיתוח בקרקע צריכים לחול על המדינה. ואולם, בצד
חובתה של המדינה ובלי להמעיט ממנה, נראה, שיש בתחום זה גם מקום לפעילות של גורמים לא
ממשלתיים ופילנתרופיים כנהוג במדינות אחרות.

רכישת קרקע או זכויות בקרקע לצורך שמירתה כשטח פתוח  רכישת קרקע או זכויות בקרקע לצורך שמירתה כשטח פתוח
הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים