מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

חקלאות

ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי - חבל הארץ הים תיכוני

זיהוי ממשקים חקלאיים מתאימים התורמים לשימור מגוון ביולוגי בענפים ובגידולים החקלאיים האופייניים לישראל. עבור המשרד להגנת הסביבה.
1/08/2017

חסמים העומדים בפני חקלאים באימוץ ממשקי עיבוד משמר קרקע ומים בגד"ש בישראל ודרכי פתרונם

קרקעות חקלאיות בעולם נמצאות בסכנת הדלדלות קשה, בין השאר, עקב סחיפת הקרקע מהשדות החקלאיים. מחקר זה בא לבנות 'ארגז כלים' להתמודדות עם אימוץ טכנולוגיות חקלאיות חדשות וכולל המלצות לשיפור כלי המדיניות וכלי העברת הידע הקיימים היום.
כותבים: הילה שגיא, ד"ר ג'ניה גוטמן , אורי רמון , ד"ר רועי אגוזי , ד"ר יעקב גארב , שאול צבן.
1/08/2016

הבחנה מנהלית, תכנונית וסטטוטורית בין שטחים טבעיים ושטחים חקלאיים מעובדים

מיפוי מנגנוני ההקצאה של קרקע חקלאית, תיאור הבעיות העיקריות העולות מן הסקירה והצעה של דרכים לפתרונן.
כותבת: מאת איריס האן
1/03/2013

עיבודים מקיימים של כרמי זיתים בגליל המערבי

המחקר בוחן את דפוסי העיבוד הנהוגים כיום בכרמי הזיתים בגליל המערבי, מהי השפעתם על המגוון הביולוגי, מהם השיקולים המניעים את החקלאים לנקוט בשיטות עיבוד אלו, וכיצד ניתן להשפיע על החקלאים לאמץ דפוסי עיבוד התורמים למגוון הביולוגי. בעבודה בוצע סקר בוטאני, וכן סקר כלכלי-חברתי של המגדלים.
כותבים: אמיר פרלברג, לירון אמדור, אורי רמון, אורי ערד, מימי רון, דבורה שיצר, מאזן עלי, עודד שלמון, יונס מורירה, חוסן טרביה, שלמה קמחי, דותן רותם
1/05/2012

השכרת קרקע לחקלאות לטווח קצר והשפעותיה האקולוגיות:

בחינה של התרחבות שטחי העיבוד החקלאי על חשבון שטחים טבעיים באזור חולות הנגב המערבי ודיון בהשלכות האקולוגיות של התופעה. המיקוד הוא במנגנון הקצאת קרקע לחקלאות לזמן קצר המכונה 'ועדת השכרות', הפועל תחת מחוז דרום של מינהל מקרקעי ישראל.
כותבים: ארנון בן ישראל, אורי רמון
1/07/2011

הכשרות קרקע חקלאית באזורים הרריים

אחד הגורמים המעצבים את פני הנוף ההררי בארץ ישראל הוא הכשרות קרקע חקלאיות. השפעתן ניכרת למרחוק בגלל המסלע הקשה והשיפועים הגדולים, המחייבים בדרך כלל הקמת קירות תמך מסוגים שונים. נערך מחקר לבירור כמותי של תופעה זו, בשני אזורים שהוגדרו כ-"חקרי מקרה": הרי ירושלים ומרום הגליל.
כותב: אורי רמון
2005
 
בניית אתרים