מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מחקר מדיניות-הנגר העילי בנחלי ישראל

1/09/2011


מתווה לניהול סביבתי של הנגר העילי בנחלי ישראל

מחקר מדיניות זה הוכן במטרה לקדם שילוב ראוי בין תפקודי הנגר והניקוז ותפקודי השמירה על המגוון הביולוגי, המערכות האקולוגיות, הנוף, והסביבה ותפקודי הפנאי והנופש בנחלי ישראל ואגני ההיקוות.

המחקר נועד לשמש את הרשויות הממונות על נושאי הנגר, הניקוז, הטבע, הנוף  והסביבה ואת הגופים הציבוריים העוסקים בתחום, כדי לקדם תכנון וניהול אינטגרטיביים של הנחלים.

ממצאי המחקר והמלצותיו אמורים  לשמש גופים אלה ואחרים במהלך גיבוש ההצעה לתיקון חוק הנגר והניקוז המתנהל היום על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר על פי החלטת הממשלה ובמהלכי החקיקה בכנסת, (החלטת ממשלה  מיום 9/5/2010).

המחקר נערך ביוזמת מכון דש"א (דמותה של ארץ) בשיתוף המשרד להגנת הסביבה משרד החקלאות, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, רשויות הניקוז, רשות נחל ירקון, אשר ליוו את העבודה כוועדת היגוי.  המחקר הוכן ע"י צוות בין-תחומי המורכב מאנשי מקצוע בתחומי, תכנון, הידרולוגיה וניקוז, כלכלה, מנהל ציבורי ומשפט, טבע וסביבה. המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים העניקו סיוע נכבד למימון המחקר. יבואו כולם על הברכה.

מחקר המדיניות מורכב משני מסמכים:

1. מסמך המלצות מדיניות וכלים למימושן | לצפייה בקובץ נא ליחצו כאן
מסמך זה מתרגם את מסקנות המחקר להמלצות למדיניות במשרעת רחבה של תחומים. מסמך המדיניות מציע לאמץ גישה אינטגרטיבית בניהול מערך הנגר העילי והנחלים ולהשתיתה על מטרת על, כדלקמן: נחלי ישראל יזכו למעמד, להכרה ולמשאבי ניהול שיבטיחו את תפקודם החיוני לאספקת שירותי המערכות האקולוגיות החיוניות לרווחת האדם והחברה ובכלל זה: קיום ושיקום של המגוון הביולוגי והמגוון הנופי של הארץ ותפקודם כצירים מרכזיים לפעילויות פנאי ונופש,  תפקודים סביבתיים אלו יעמדו גם בבסיס תפקודם של הנחלים כעורקי הניקוז הראשיים. מימוש החזון מחייב שינוי מערכתי מקיף באופן שבו מנוהל, בנוי ופועל מערך מי הנגר, הסחף והניקוז בארץ. מסמך המדיניות מפרט קווי מדיניות שנועדו להשיג מטרה זו, ומציע אמצעים וכלים ליישום המדיניות.

2. פרק א' - ניתוח המצב הקיים | לצפייה בקובץ נא ליחצו כאן
פרק זה, ששימש בסיס לפרק ההמלצות, עוסק במיפוי וניתוח המצב הקיים במכלול היבטים ובהם:  ההיבט המשפטי, ההיבט התכנוני, היבטים מנהליים ותקציביים, היבטים של הנדסת ניקוז והידרולוגיה והיבטים אקולוגיים וסביבתיים. המסמך מורכב מסקירות רקע שנערכו ע"י צוות המחקר בנושאי התוכן השונים. תהליך הלימוד והניתוח כלל  מפגשים ודיונים עם בעלי עניין מרכזיים, דיונים בפורום מנכ"לי רשויות הניקוז ועוד.

3. השוואה של טרום תזכיר חוק שינוי לחוק הניקוז להמלצות מחקר המדיניות | לצפייה בקובץ ליחצו כאן
השוואה ראשונית בין טרום תזכיר החוק לשינוי חוק הניקוז ובין הממצאים וההמלצות של מחקר המדיניות לניהול סביבתי של הנגר העילי בנחלי ישראל. ההשוואה נועדה לאתר ההיבטים החסרים בטרום הצעת החוק במגמה להטמיע בשינוי החוק את המלצות מחקר המדיניות כדי להבטיח שיפור של הניהול הסביבתי של הנגר והנחלים.

אנו מצפים שממצאי המחקר והמלצותיו יקבלו, בעזרתכם, ביטוי ראוי בניהול הנגר והנחלים ובתהליך חקיקת החוק לצורך השגת השילוב הראוי והמתבקש של כלל התפקודים והשירותים הסביבתיים, החברתיים והכלכליים החיוניים שמספקים נחלי ישראל לכלל הציבור. 

 

טרום תזכיר חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות (תיקון מס' 7), התשע"א– 2011 

מתווה לניהול סביבתי של הנגר העילי בנחלי ישראל: המלצות מדיניות  מתווה לניהול סביבתי של הנגר העילי בנחלי ישראל: המלצות מדיניות
מתווה לניהול סביבתי של הנגר העילי בנחלי ישראל: חלק א': ניתוח המצב הקיים   מתווה לניהול סביבתי של הנגר העילי בנחלי ישראל: חלק א': ניתוח המצב הקיים
הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים