מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מחקרים בעבודה

ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי - חבל הארץ המדברי

זיהוי ממשקים חקלאיים מתאימים התורמים לשימור מגוון ביולוגי באזורים מדבריים, בענפים ובגידולים החקלאיים האופייניים לנגב ואזורי המדבר בישראל. עבור המשרד להגנת הסביבה.
24/10/2017

ניטור חומרי הדברה באוויר כבסיס להסכמות בממשק חקלאות קהילה

ניטור חומרי ההדברה באוויר באזורי תפר בין מגורים וחקלאות המלצות שיאפשרו בטיחות מגורים באזורים הסמוכים לחקלאות, ושימור החקלאות בסמיכות לאזורי מגורים. נערך במוא"ז עמק חפר כחלק מפרויקט חקלאות תומכת סביבה. מרוכז על ידי מרכז המועצות האזוריות, במימון קרן נקודת ח"ן.

ערכיות פנאי ונופש בשטחים פתוחים – חקר מקרה: חקלאות תומכת סביבה בלב השרון

זיהוי והערכת התועלות של השקעה בשיקום שטחים פתוחים, בהיבט של נופש, תיירות, כלכלה מקומית, ועוד. העבודה תתמקד בחקר מקרה של פרויקט חקלאות תומכת סביבה בלב השרון. המחקר נערך בשיתוף פעולה עם מרכז המועצות האזוריות, במימון מפעל הפיס.

פיתוח מדריך לחקלאי לשימור מגוון ביולוגי במשק

פיתוח מדריך הנחיות מעשי שיאפשר לחקלאים לשמר את המגוון הביולוגי בשטחי המשק.

אפיון וסיווג שטחים חקלאיים בהתאם לערכיות אקולוגית ונופית

פיתוח מדדים לאפיון הערכיות האקולוגית והערכיות הנופית של שטחים חקלאיים מסוגים שונים. יישום האפיון והערכיות בסקרי טבע ונוף של מכון דש"א. עבור המשרד להגנת הסביבה.
 
בניית אתרים